Camera thông minh: Một số công nghệ điển hình

Các hệ thống Camera giám sát thông minh (Smart Camera) đang có xu thế được triển

Phân vùng ảnh là gì? Một số kỹ thuật phân vùng phổ biến

Trong Thị giác máy tính, phân vùng ảnh là một kỹ thuật quan trọng, giúp giải