Chống giả mạo khuôn mặt trong Camera thông minh

Công nghệ nhận dạng khuôn mặt là một trong những lĩnh vực quan trọng đang được

Cơ sở dữ liệu mã nguồn mở cho lĩnh vực thị giác máy tính

Thị giác máy tính (Computer Vision) là một lĩnh vực khoa học máy tính nổi tiếng