Data-centric và Model-centric khác nhau như thế nào?

Code và data đều là những thành phần cốt lõi của một hệ thống AI. Vậy

Data-centric AI là gì?

AI = Code + Data. Từ công thức sơ lược này, có thể thấy, trong điều