Đào tạo, đánh giá và thử nghiệm: Vai trò của dữ liệu đối với học máy

Biến dữ liệu thành những dự đoán có giá trị đối với việc kinh doanh? Học

Data-centric AI là gì?

AI = Code + Data. Từ công thức sơ lược này, có thể thấy, trong điều