Đánh giá chất lượng mô hình OCR với tỷ lệ lỗi ký tự CER và tỷ lệ lỗi từ WER

Nhận dạng ký tự quang học (Optical Character Recognition – OCR) là công nghệ hỗ trợ

11 Dự án OCR mã nguồn mở

Nhận dạng ký tự quang học (Optical Character Recognition – OCR) là phần mềm có chức