Đào tạo, đánh giá và thử nghiệm: Vai trò của dữ liệu đối với học máy

Biến dữ liệu thành những dự đoán có giá trị đối với việc kinh doanh? Học

Data-centric và Model-centric khác nhau như thế nào?

Code và data đều là những thành phần cốt lõi của một hệ thống AI. Vậy