Thư viện

10 KHÓA HỌC CƠ BẢN VỀ KHOA HỌC DỮ LIỆU HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ 

Kỷ nguyên của dữ liệu lớn đang mở ra, nhưng sức mạnh của dữ liệu không nằm ở khối lượng,

Đường dẫn dữ liệu ETL và ELT: Đâu là khác biệt cơ bản?

Tổng quan về đường dẫn dữ liệu ETL và ELT Đường dẫn dữ liệu (ETL (Extract – Transform – Load)